Dereito público


Implicamonos no asunto dende o primeiro día facendo un rigoroso estudo da mesmo e analizarando as diferentes posibilidades.

No departamento de Dereito Público, sendo plenamente coñecedores da gran complexidade que normalmente envolve as cuestións relacionados co dereito público, esforzámonos continuamente en tratar de atopar a mellor solución posible para o cliente.

Para iso, implicamonos no asunto dende o primeiro día facendo un estudo rigoroso do mesmo e analizando as diferentes posibilidades, na procura, ao mesmo, tempo de sermos o máis transparentes posibles co cliente para que poida coñecer en todo momento o estado concreto do seu asunto.

ADMINISTRATIVO

Para que os nosos clientes poidan coñecer unha relación do que facemos, aquí vos deixamos unha lista dos asuntos que, en termos de dereito administrativo en xeral, tratamos normalmente no departamento:

 • Contencioso-administrativo e constitucional.

 • Expropiación forzada

 • Infraccións e sancións.

 • Axudas e subvencións.

 • Bens públicos (augas, costas, minas, portos, bens titularidade das distintas administracións públicas).

 • Responsabilidade patrimonial das administracións públicas.

 • Medioambiente

 • Accións ante os órganos de control e fiscalización de contas.

CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

En canto a contratación administrativa, o despacho conta cunha ampla experiencia e entre as cuestións nas que podemos axudar ós nosos clientes podemos destacar as seguintes:

 • Elaboración de pliegos de cláusulas administrativas.

 • Revisión de pliegos de cara a sua posible impugnación.

 • Asistencia letrada ás mesas de contratación.

 • Elaboración de recursos contra as decisións adoptadas polos órganos competentes en materia de contratación.

 • Asistencia na preparación de ofertas a concursos públicos.

URBANISMO

Somos especialistas en dereito urbanístico pudendo asesorar xuridicamente os nosos clientes en todas e cada unha das fases urbanísticas: planeamento, xestión e execución urbana. Entre as materias nas que podemos proporcionar asesoramento, queremos destacar as seguintes:

 • Planeamento.

 • Xestión urbanística:

  • Xuntas de compensación, entidades de conservación, etc.

  • Proxectos de equidistribución.

 • Licenzas urbanísticas.

 • Convenios urbanísticos: redacción, negociación e tramitación.

 • Procedementos de reposicón da legalidade urbanística (demolicións, legalizacións, etc.).

 • Procedementos sancionadores en materia urbanística.

FUNCIÓN PÚBLICA

Son moitos os empregados públicos, tanto funcionarios, persoal estatutario como persoal laboral, os que temos asesorado dende o despacho nos últimos anos. O noso asesoramento xurídico abarca múltiples materias, destacando as seguintes:

 • Expedientes disciplinarios.

 • Despedimentos

 • Mobilidade

 • Prestacións económicas.

 • Ceses.

 • Relacións de postos de traballo.

 • Reingresos.

 • Prestacións da Seguridade Social.

 • Procedementos selectivos

Responsabilizamonos da dirección letrada dos procedementos administrativos e xudiciais que teñan que ver con asuntos específicos do departamento, tales como despidos, sancións, reclamacións económicas, impugnación de actas de infracción, vacacións, conflictos colectivos, etc.