Dereito Fiscal.


Temos unha ampla experiencia asesorando e planificando asuntos fiscais.

  • Planificación do peche fiscal e contable.
  • Asesoramento recurrente a empresas en cumprimento das súas obrigas fiscais.
  • Análise da tributación de operacións económicas específicas, destacando as opcións que implican unha menor carga fiscal.
  • Planificación tributaria das estruturas corporativas.
  • Análise da fiscalidade das operacións de reestruturación empresarial e, en particular, de fusións e adquisicións.
  • Auditoría fiscal.
  • Tributación de patrimonios persoais e familiares.
  • Apoio nas relacións dos nosos clientes coa administración tributaria, asumindo, no seu caso, a representación ante a inspección de tributos.
  • Preparación e presentación de recursos e reclamacións ante a administración tributaria e xulgados e tribunais.