Dereito civil


Axudámonos a atender e resolver aquelas obrigas e dereitos civís relacionados con contratos, dereitos de propiedade, filiación, asistencia xurídica en testamentos, entre moitos outros.

  • Obrigas derivadas dos contratos, a súa execución, así como o exercicio de accións de responsabilidade.
  • Propiedade, dereitos reais, posesión, transmisión e administración de bens inmobles. Dereito hipotecario.
  • Procesos declarativos, procesos de execución, procedementos monitorios, solicitude de medidas cautelares.
  • Procedementos sobre a capacidade de persoas, tutela e curatela.
  • Filiacións e adopcións.
  • Determinacións e integracións do fluxo hereditario.
  • Asistencia xurídica en testamentos e actos de aceptación, participación e adxudicación.
  • Nulidade, rescisión e modificación das operacións particionais.
  • Infracción dos dereitos de honra, privacidade e a propia imaxe.